Privacy statement

PartsPoint Group B.V. en haar dochterondernemingen

Inleiding
PartsPoint Group B.V. (“PPG”) is een internationaal opererend bedrijf, gespecialiseerd in de distributie en
verkoop van auto-onderdelen en autoaccessoires en opereert op de Benelux-markt met de merken AD, Brezan,
Staadegaard, Technische Centrale en CarParts2Go. Deze merken zijn het gezicht, de frontoffice van PPG en
worden (mede) aangestuurd door Autodistribution Nederland B.V., Brezan Automaterialen B.V., Brezan
Autoparts N.V., Technische Centrale B.V. en CarParts2Go B.V., allen dochterondernemingen van PPG.
Leaseprof Service Centers B.V., eveneens een dochterbedrijf van PPG, stuurt een landelijk netwerk van
samenwerkende universele autobedrijven aan die zorgdragen voor het onderhouden van leaseauto’s in opdracht
van leasemaatschappijen. Met behulp van TECH360 B.V. faciliteert en verzorgt PPG technische trainingen en
ondersteuning van en voor garagebedrijven.
PPG beheert voorts verschillende garageconcepten en is eigenaar of licentiehouder van diverse
marketingformules, waaronder doch niet beperkt tot AD Autobedrijf, CarProf, AutoCrew, Autoservice Totaal,
Bosch Car Service en het Kentekenloket.
Om alle klanten van voornoemde bedrijven, merken, garageconcepten en formules adequaat van dienst te
kunnen zijn, is één centrale organisatie gevormd: PartsPoint Services B.V. (“PPS”). PPS is de backoffice en het
kloppend hart van de groep. In deze organisatie zijn alle krachten op het gebied van inkoop, marketing, logistiek,
IT, HR en administratie gebundeld.
PPG en haar dochterondernemingen worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als de “PartsPoint groep van
bedrijven”.
PPG is gevestigd in Ede. Onze contactgegevens zijn als volgt:
Bezoekadres:
PartsPoint Group B.V. Telefoon: +31 (0)318 – 699 980
Darwinstraat 20 E-mail: dpo@partspoint.com
6718 XR Ede
Postadres:
PartsPoint Group B.V.
Postbus 7000
6710 CB Ede
De PartsPoint groep van bedrijven verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens, waaronder (mogelijk) ook
gegevens van u. Dat doen wij in de meeste gevallen op basis van rechtstreeks met u gesloten overeenkomsten
dan wel op basis van overeenkomsten met onze klanten, die in een zodanig geval in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensverwerking (“AVG”) als verwerkingsverantwoordelijken kunnen worden beschouwd en
vanuit die rol dan ook het doel en de middelen voor de verwerking en verzameling van persoonlijke gegevens
vaststellen. Soms verwerken wij uw persoonlijke gegevens om (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten uit
te kunnen voeren, om onze relatie met u of een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden, te
beheren of uit te breiden, ter beoordeling en acceptatie van onze klanten, om te kunnen voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen, om analyses ten behoeve van statistische doeleinden te kunnen verrichten of om
nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard te kunnen versturen.
Verwerken wij ook úw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van de uitvoering van een met u
gesloten overeenkomst of omdat u heeft aangegeven graag onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bent u
betrokkene in de zin van de AVG en is deze Privacy Verklaring ook op u van toepassing.
De PartsPoint groep van bedrijven is er, als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van uw persoonlijke
gegevens, voor verantwoordelijk om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dat is in uw, maar zeker ook
in ons belang. De verwerking en verzameling van uw persoonlijke gegevens vormt immers een belangrijk
onderdeel van onze bedrijfsvoering en de levering van onze producten en diensten. Wij zullen daarbij voldoen
aan de eisen van de AVG. Bovendien willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij van u verwerken
en verzamelen, de doeleinden en grondslagen voor die verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Door middel van deze Privacy Verklaring informeren wij u hier graag
over. Heeft u na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan door één van onze in Bijlage 1 bij deze Privacy Verklaring genoemde Data Protection Officers te benaderen via de aldaar genoemde e-mail-adressen of telefoonnummers, of door een brief te sturen aan het toepasselijke in Bijlage 1 genoemde postadres.
1. Soorten gegevens
1.1 De PartsPoint groep van bedrijven streeft ernaar alleen persoonlijke gegevens te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd, zullen wij uw persoonlijke gegevens proberen te anonimiseren. Zolang anonieme of niet-persoonlijke gegevens met uw persoonlijke gegevens gecombineerd worden, zullen wij deze als persoonlijke gegevens behandelen. In het geval persoonlijke gegevens niet te anonimiseren zijn, zullen wij deze waar gewenst, nodig en mogelijk proberen te pseudonimiseren. Persoonlijke gegevens worden in een zodanig geval getransformeerd in data die niet meer direct herleidbaar zijn tot een persoon. Vervolgens worden betreffende gepseudonimiseerde data en de (sleutel tot de) brondata apart van elkaar bewaard en met waarborgen omkleed om re-identificatie te voorkomen, hetgeen overigens niet inhoudt dat re-identificatie niet meer mogelijk is. Op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak zou het zelfs zo kunnen zijn dat wij verplicht zijn of kunnen worden om deze gegevens met de daartoe bevoegde instanties te delen.
1.2 Wij verwerken (in sommige gevallen) de volgende, door onze klanten of door u verstrekte persoonlijke gegevens van u:
 uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 uw leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 gegevens met betrekking tot uw paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
 gegevens over uw dienstverband, beroep en / of werkgever;
 uw IBAN bankrekeningnummer;
 het kenteken, voertuigidentificatienummer en gegevens van het voertuig dat door u gebruikt wordt, zoals de aanschafdatum, kilometerstand, gegevens met betrekking tot uitgevoerd onderhoud en schades, etc.;
2. Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking van gegevens
2.1 Wij verwerken en verzamelen uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u of met onze klant hebben en die in de meeste gevallen gericht is op de levering van een product of dienst.
Het kan ook zijn dat wij uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen en ten behoeve van de volgende doeleinden verwerken en verzamelen:
 om onze relatie met u of een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden, te beheren of uit te breiden;
 om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 om analyses ten behoeve van statistische doeleinden te kunnen verrichten; of
 om nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard te kunnen versturen(gerichte) marketing- en promotieactiviteiten uit te kunnen voeren.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt altijd plaats op basis van (tenminste) één van de navolgende rechtsgronden:
 het uitvoeren van een overeenkomst voor de levering van een product of een dienst;
 het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld
om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen van facturen;
 de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden te verwerken;
 voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze
bedrijfsvoering of die van een derde. Wij zullen hierbij steeds een afweging maken tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de (verantwoording van) zorgvuldige uitvoering van onze overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct marketing en/of profilering gericht op marketing.
Hebben wij uw persoonlijke gegevens van een klant van ons verkregen, gaan wij er bij het verzamelen
en verwerken van deze gegevens vanuit dat betreffende klant een wettelijke grond heeft om uw
gegevens ten behoeve van de in dit artikel genoemde doeleinden te verwerken.
3. Opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens
3.1 Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verplicht een verwerkingsregister bij te houden van de
verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden.
3.2 Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om uitvoering
te kunnen geven aan de overeenkomst met u of met onze klant, gedurende de tijd die vereist is om onze
wettelijke verplichtingen na te komen, dan wel gedurende maximaal de voor ons geldende wettelijke
bewaartermijnen.
4. Informatie, wijziging, verwijdering en bezwaar
4.1 De PartsPoint groep van bedrijven streeft ernaar dat uw persoonlijke gegevens juist en actueel zijn. Wij
zullen te allen tijde proberen om onjuiste en onvolledige persoonlijke gegevens te verwijderen of te
wijzigen. Uw persoonlijke gegevens behoren u toe en u heeft dan ook specifieke rechten ten aanzien
van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hierover kunt u altijd contact met één van onze in
Bijlage 1 bij de Privacy Verklaring genoemde Data Protection Officers opnemen.
4.2 Dat geldt zeker (ook) voor de volgende onderwerpen:
 de vraag of wij persoonlijke gegevens van u verwerken;
 de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken;
 inzage in de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 bezwaren tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
 aanpassing van uw persoonlijke gegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 beperking van uw persoonlijke gegevens;
 verwijdering (wissen) van uw persoonlijke gegevens;
 overdracht van uw persoonlijke gegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
4.3 In sommige gevallen zullen wij uw verzoeken niet in behandeling kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat
wij niet als de verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden beschouwd. In dat geval zullen wij u
doorverwijzen.
4.4 Het doorvoeren van een wijziging of het verwijderen van persoonlijke gegevens is bovendien (technisch
gezien) misschien niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld in geval van analyses waarbij uw persoonlijke
gegevens onderdeel zijn van een groter geheel. Indien mogelijk en wenselijk zullen wij in dergelijke
gevallen apart aantekening houden van de door u gewenste correcties.
5. Beveiliging van uw gegevens
5.1 De PartsPoint groep van bedrijven streeft ernaar die technische en organisatorische maatregelen te
treffen en te implementeren die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbedoelde
of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of
beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij gaan hierbij uit van de
maatregelen die op basis van de stand van de techniek redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht.
6. Verstrekken van gegevens aan derden
6.1 Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als zo’n
verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens (zoals
in artikel 2 van deze Privacy Verklaring is weergegeven), als wij of de partijen die betrokken zijn bij een
goede uitvoering van de overeenkomst met u of met onze klant daartoe verplicht zijn op grond van de
wet of een rechterlijke uitspraak, om onze rechten of die van de partijen die betrokken zijn bij een goede
uitvoering van de overeenkomst met u of met onze klant te beschermen en verdedigen, om de
persoonlijke veiligheid van de (medewerkers van) de PartsPoint groep van bedrijven of de partijen die
betrokken zijn bij een goede uitvoering van de overeenkomst met u of met onze klant veilig te stellen,
of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
6.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de producten en diensten die wij u of
onze klant verlenen, verstrekken wij uw persoonlijke gegevens (mogelijk) ook aan de volgende personen
of partijen:
 externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken;
 externe partijen die betrokken zijn bij een goede uitvoering van een overeenkomst met u of met
onze klant, zoals bijvoorbeeld schade-experts, accountants, logistieke dienstverleners, leveranciers
van soft- en hardware, etc.;
 externe partijen die betrokken zijn bij een eventuele verkoop of overdracht van een onderdeel van
de PartsPoint groep van bedrijven, of bepaalde activa, zoals een in de koop of overdracht
geïnteresseerde partij, accountants, notarissen en advocaten;
Deze externe partijen kunnen ook buiten de EU gevestigd zijn.
6.3 Externe partijen die de persoonlijke gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid
verwerken, doen dit uitsluitend voor de doeleinden en onder de voorwaarden die wij met u of met onze
klant en vervolgens met deze externe partijen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke
(sub) verwerkersovereenkomsten die ervoor zorgen dat deze externe partijen tenminste dezelfde
plichten op zich nemen als tussen u of onze klant met ons is overeengekomen. Deze partijen zullen
tenminste verplicht worden veilig en vertrouwelijk om te gaan met de door ons verstrekte gegevens.
6.4 Wij behouden ons overigens het recht voor om geanonimiseerde en / of geaggregeerde (niet persoonlijk
herleidbare) informatie die wij in het kader van onze dienstverlening van de klant hebben verkregen,
voor welk doel dan ook met derden te delen.
7. Wijzigingen van de Privacy Verklaring
7.1 Het kan voorkomen dat wij deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze websites vindt u
steeds de meest actuele verklaring. Onderaan deze Privacy Verklaring is de laatste datum van wijziging
weergegeven. Indien en zodra wij wijzigingen hebben aangebracht in onze Privacy Verklaring zullen wij
een aangepaste versie van deze verklaring beschikbaar stellen op onze websites.
8. Klachtrecht
8.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als betrokkene? Neem dan in ieder geval contact met ons op via één van onze Data Protection
Officers. Dat kan via de in Bijlage 1 genoemde e-mail-adressen en / of telefoonnummers of door een
brief te sturen aan het toepasselijke postadres.
8.2 Wanneer u er met ons niet uitkomt dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt daartoe de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Waar in deze Privacy Verklaring gerefereerd wordt aan bepalingen uit de AVG, worden tot 25 mei 2018 de
corresponderende bepalingen uit de Wet bescherming persoonlijke gegevens (Wbp) bedoeld.
Ede, mei 2018
PartsPoint Group B.V.
PartsPoint Services B.V.
Autodistribution Nederland B.V.
Brezan Automaterialen B.V.
Brezan Autoparts N.V.
Technische Centrale B.V.
CarParts2Go B.V.
Leaseprof Service Centers B.V.
TECH360 B.V.
Bijlage 1: Contactgegevens Data Protection Officers van de PartsPoint groep van bedrijven
Bijlage 1
Contactgegevens Data Protection Officers van de PartsPoint groep van bedrijven
Bedrijf E-mail-adres Telefoonnummer Postadres
PartsPoint Group B.V.
PartsPoint Services B.V.
Autodistribution Nederland B.V.
Brezan Automaterialen B.V.
CarParts2Go B.V.
Leaseprof Service Centers B.V.
TECH360 B.V.
Brezan Autoparts N.V. dpo@brezan.be +32 (0) 478 53 30 37 Hoogkamerstraat 345c, B-9140 Temse
Technische Centrale B.V. dpo@technischecentrale.nl +31 (0)88 – 123 40 63 Bisschop Bekkerslaan 2, NL-5628 RA Eindhoven
dpo@partspoint.com +31 (0)318 – 699 980 Postbus 7000, NL-6710 CB Ede